Predizborna tišina u REM-u- CRTA

Beograd, januar 2018. godine-

Odgovornost koju Regulatorno telo za elektronske medije ima prema građanima tokom izbornih procesa je značajna imajući u vidu činjenicu da je ono jedino telo koje ima nadležnost da nadzire aktivnosti elektronskih medija i koje je zaduženo za stvaranje ambijenta u kome kandidati imati jednake mogućnosti predstavljanja, a građani mogućnost da ostvare svoje pravo da budu objektivno informisani. Ipak, faktičko nepostojanje odgovornosti Regulatora, čiji izveštaji nijednom nisu razmatrani od kada je Zakonom o elektronskim medijima 2014. godine uvedena obaveza podnošenja Godišnjeg izveštaja REM-a Narodnoj skupštini, ima za posledicu stvaranje prostora za diskreciono odlučivanje.

Kako bi se uspostavio efikasan regulatorni okvir za funkcionisanje REM-a, neophodno je zakonom predvideti mehanizme i procedure za utvrđivanje odgovornosti i unapređenje transparentnosti, integriteta i predvidivosti postupanja REM-a, te jasno definisati obaveze koje REM ima tokom izborne kampanje kako bi se, u najvećoj mogućoj meri, izbegla arbitrarnost u odlučivanju Saveta ovog tela.

Ceo izveštaj možete pročitati OVDE..