DRI proveravao RTV: Sudski spor zbog nove zgrade, uvećane plate i “plusevi” za dolazak na posao

Novi Sad, 11.07.2022. –

Nezakonito uvećane plate, različiti koeficijenti za isti posao, odugovlačenje s imenovanjem generalnog direktora, ali i veliki sudski spor deo su otkrića državnog revizora u poseti RTV-u.

Državna revizorska institucija upravo je završila reviziju poslovanja Radio-televizije Vojvodine, u kojoj je kontrolisala javne nabavke, isplatu zarada i naknada troškova, ali i druga primanja zaposlenih u 2020. i 2021. godini.

Revizija je pokazala zakonite i nezakonite prakse u ovoj velikoj medijskoj kući, koja je zakonski postavljena kao pokrajinski javni servis i zapošljava više od 1.200 ljudi.

Među otkrićima DRI navodi se sudski spor koji je pokrenuo izvođač radova u drugoj fazi izgradnje nove zgrade na Mišeluku. Uprava za kapitalna ulaganja APV je 2018. godine dodelila posao izgradnje zgrade u drugoj etapi izabranoj grupi ponuđača: SMB gradnja kao nosilac posla, a saradnici su Energotehnika – Južna Bačka, MPP Jedinstvo, Axis građevinski biro, Amber software, ION solutions, Intec i Modulor. 

Ugovorena vrednost radova je bila 1,5 milijardi dinara bez PDV, odnosno 1,8 milijardi dinara sa PDV, a izvođač SMB iz Subotice je dve godine kasnije fakturisala radove na iznos od 1,6 milijardi dinara bez PDV, što je više od ugovorene sume – zbog viška radova.

Stručni nadzor i RTV su osporili višak radova po okončanoj situaciji u iznosu od čak 192 miliona dinara bez PDV, poručujući da količina ugovorenih radova nije ista količini radova koja je obračunata, pa ne može u celosti ni da se prizna i plati. 

Ugovorom koji su potpisale obe strane navodi se da se svaki višak radova mora odmah naglasiti i usvojiti, te da izvođač radova nije ovlašćen da samostalno menja obim ugovorenih radova, odnosno da izvede višak bez pisane saglanosti naručioca. Nakon što je RTV odbio da plati sporan deo zbog nepostojanja pravnog osnova, SMB gradnja je tužila Republiku Srbiju i RTV, što je predmet koji je upravo u Privrednom sudu.

Ostale nepravilnosti i nezakonitosti

Iako su same javne nabavke sprovedene u skladu sa zakonom, DRI je ustanovila da je u protekle dve godine RTV zaključio 11 nabavki vrednosti 96 miliona dinara u kojima nije jasno kako se došlo do procenjenih vrednosti, odnosno na koji način su nadležni istražili tržište da bi došli do cena. 

Zaposleni na RTV imali su neosnovano i nezakonito uvećane plate jer je minuli rad isplaćen u iznosu većem za 7,5 miliona dinara od odgovarajućeg iznosa. Naime, umesto osnovne zarade za vreme provedeno na poslu, kao osnovica za obračun minulog rada korišćena su i uvećanja zarada za rad na državni praznik, rad nedeljom i smenski rad, što je suprotno važećem Kolektivnom ugovoru.

RTV je ispravio ovu nepravilnost tokom posete revizora i počeo da pravilno obračunava plate. Međutim, to nije kraj problema.

Kako je državni revizor otkrio, u pokrajinskom javnom servisu ne postoje pisane ili elektronske evidencije koje bi pokazale vreme dolaska i odlaska zaposlenih na posao. 

Radio-televizija Srbije ima važeći pravilnik o evidenciji ulaska i izlaska zaposlenih iz poslovnih prostorija, postupak korišćenja elektronske evidencije ulaska i izlaska i pravilnik o evidenciji u slučaju neopravdanog kašnjenja na rad, kojim je uređeno da se za svaki započeti sat kašnjenja na posao umanjuje plata.

Međutim, ispostavlja se da se sistem elektronskog evidentiranja ulaska i izlaska zaposlenih ne koristi u svim objektima ustanove. Podaci iz elektronskog sistema evidencije na poslu ne koriste se za utvrđivanje vremena dolaska i odlaska u firmu, kao ni za utvrđivanje vremena provedenog na poslu, iako bi upravo ovi podaci trebalo da se koriste kao osnov za obračun plata.

Ono što postoji su “plusevi” i “minusi” – rukovodioci organizacionih jedinica imaju obrazac u koji upisuju + i – za zaposlene koji dođu, odnosno ne dođu na posao, kao i obrazac za broj njihovih radnih sati, ali podaci iz ovih obrazaca ni na koji način ne mogu da se provere ili potvrde. 

Ustanova je donela kolektivni ugovor, što jeste po zakonu. Međutim, kolektivnim ugovorom su za radnike na istim radnim mestima utvrđeni različiti koeficijenti za obračun zarada, što nije u skladu sa Zakonom o radu.

“Takođe, pojedini zaposleni u Ustanovi imaju koeficijent za obračun zarade u većem iznosu od predviđenog pomenutim članom 33 stav 5 Kolektivnog ugovora Ustanove, jer je članom 33 stav 7. Kolektivnog ugovora Ustanove omogućeno generalnom direktoru da ugovorom o radu ugovori osnovnu zaradu u većem iznosu za pojedince sa deficitarnim zanimanjima, sa veštinama koje omogućavaju bolje funkcionisanje Ustanove, sa društvenim i stručnim priznanjima. Ustanova, u revidiranom periodu, nije imala tačno određene koeficijente za svako pojedinačno sistematizovano radno mesto zbog čega u Ustanovi postoje slučajevi da izvršioci na istim radnim mestima imaju različite koeficijente za obračun zarade, odnosno pojedini zaposleni nemaju jednaku zaradu za isti rad ili rad iste vrednosti, iako je članom 104 Zakona o radu propisano da se zaposlenima garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod poslodavca”, navodi se u izveštaju DRI.

Iako je sa firmom “Maxim&Co” 2020. godine dogovorila usluge oglašavanja na bilbordima u vrednosti od pet miliona dinara, Radio-televizija Vojvodine je ovoj firmi na kraju isplatila oko pola miliona dinara više za ove usluge, što je suprotno potpisanom ugovoru koji su imale ove strane.

Broj novozaposlenih u ustanovi je u 2021. godini bio u skladu sa zakonom. Na dan 31. decembar 2021. godine u RTV je radilo 1.226 zaposlenih, što je u odnosu na početak te godine 36 zaposlenih više. Kad se uzme u obzir prirodan odliv i zapošljavanje, zaključak je da je na neodređeno prošle godine primljeno 78 osoba.

Državna revizorska institucija je konstatovala i problem s kojim je javnost detaljno upoznata. Nakon što je prošle godine istekao mandat generalnom direktoru, Upravni odbor RTV nije bez odlaganja imenovao vršioca dužnosti i nije doneo odluku o raspisivanju konkursa za izbor generalnog direktora, iako je to po zakonu morao. DRI u svom izveštaju preporučuje da se pokrene procedura za imenovanje v.d. generalnog direktora, što je zapravo nedavno i učinjeno – u poslednji čas je imenovan Jožef Klem, koji je prošle nedelje ispunio uslov za odlazak u penziju.

RTV sada ima rok od 90 dana da revizoru dostavi odazivni izveštaj. U ovom izveštaju potrebno je da navede koje su sve nepravilnosti otklonjene.

Izvor: 021.rs