BIRN objavio dva nova izveštaja koji pokazuju da projekti koje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja samo delimično zadovoljavaju javni interes

Beograd, 15.11.2021. –

BIRN-ov monitoring je utvrdio, posmatrano iz ugla proširenja medijskog diverziteta projekata koje je podržalo Ministarstvo kulture 2020, da i dalje određene teme ostaju zapostavljene, a druge jednodimenzionalno obrađene. Veliki proceduralni problem i dalje predstavljaju konkursne komisije, koje u samom svom sastavu ne odražavaju pluralizam i demokratsku praksu, već se njihov sastav, rad i odlučivanje odvija bez dovoljne mere transparentnosti. Bez ozbiljnijeg uređenje ovog segmenta konkursa, njegov stvarni domet, kao i efekti potrošnje državnog novca biće upitni.  Kao i ranijih godina, i dalje je zabrinjavajuća praksa da određeni broj podržanih projekata nije usmeren na obradu neke definisane teme, već na finansiranje tekuće produkcije. Takođe, urađena je kvalitativna analiza projekata s ekološkom tematikom (kao dominantnom) gde se pokazalo da kvalitet medijskog sadržaja varira – uglavnom je obrađena uopšteno i kolažno, deo projekata ima edukativnu komponentu, manji broj njih donosi različite izvore i stručne sagovornike, dok je vidno odsustvo istraživačkog materijala.

Autorka oba istraživanja Larisa Ranković objašnjava da javni konkursi za sufinansiranje treba da obezbede pluralizam (sadržaja, formi, platformi, žanrova, sagovornika, ciljnih grupa, itd.) čime se meri njihov stvarni efekat. Međutim, kako su nalazi  pokazali najveći problemi ogledaju se u odsustvu određenih tema sa konkursne agende – sadržaji kojima se poziva na odgovornost vlasti, ispituju dometi javnih politika ili vladavina prava, gotovo po pravilu izostaju. Oni nisu prepoznati ni u proizvedenom medijskom sadržaju, a neke od njih niti u samom javnom pozivu Ministarstva kulture.

Analizirani su projekti realizovani u 2020. godini:

Od ukupnog broja projekata, 34 su se bavila ekološkim temama.

Ključna preporuka ministarstvu je da zakonskim i podzakonskim rešenjima treba unaprediti procedure sprovođenja konkursa koji su prepoznati kao oni koji imaju najveći rizik po pluralizam. Mediji bi trebalo da prošire krug tema koje  predlažu i sprovode i projektno sprovode putem javnih konkursa, a da u pristupu i obradi tema potenciraju analitički i istraživački pristup. Analiza ekoloških medijskih projekata kao osnovne preporuke navode držanje ekoloških tema visoko na agendi, završetak rada na izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima, kao i proaktivniji i analitički pristup u medijskoj obradi tema.

Izveštaj je izrađen u okviru projekta Da li se zloupotrebljavaju javna sredstva? Monitoring procesa državnog finansiranja medijskih projekata koji BIRN realizuje u partnerstvu sa  Nezavisnim udruženjem novinara Srbije, a koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

Izvor: BIRN