RTV-u 900 miliona od države za “osnovne delatnosti”

Novi Sad, 10.08.2021. –

Radio-televizija Vojvodine u toku 2021. godine dobiće 900 miliona dinara državne pomoći za realizaciju osnovne delatnosti.  Pomoć se od strane Pokrajinskog sekretarijata za kuluturu RTV-u prenosi u 12 jednakih rata. 

Komisija za kontrolu državne pomoći donela je rešenje kojim se utvrđuje postojanje državne pomoći koja se dodeljuje za realizaciju osnovne delatnosti Javne medijske ustanove “Radio-televizija Vojvodine”.  U rešenju se navodi da je državna pomoć usklađena sa pravilima za dodelu državne pomoći. 

Ugovor o finanisranju zaključen je između Pokrajinskog sekretarijata i RTV-a.

Komisija je navela u rešenju da je Vlada u januaru dala saglasnost Ministarstvu kuluture i informisanja da radi finansiranja osnovne delatnosti Javne medijske ustanove “Radio-televizija Vojvodine”, izvrši prenos sredstava Autonomnoj pokrajini Vojvodini u iznosu od 900 miliona dinara. 

Nakon toga su Ministarstvo kulture i Pokrajinska vlada su zaključili Ugovor o prenosu sredstava, a potom su  i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i RTV su zaključili su Ugovor o finansiranju.

Taj Ugovor je, kako piše u rešenju, zaključen pre nego što je Кomisija za kontrolu državne pomoći ocenila postojanje i usklađenost predmetne državne pomoći, pa je radi utvrđivanja pravilnog i potpunog činjeničnog stanja Komisija pokrenula prethodni postupak u vezi sa dodelom sredstava.

Tada je naloženo Pokrajinskom sekretarijatu  da dostavi informacije i podatke koji nedvosmisleno ukazuju na tačan iznos sredstava koji je dodeljen RTV-u. 

Ugovorom o finansiranju se predviđa da Pokrajinski sekretarijat državnu pomoć u iznosu od 900 miliona dinara obezbeđuje i isplaćuje u dvanaest jednakih mesečnih rata u toku 2021. godine u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta.

RTV se obavezuje da kroz svoje programske sadržaje, između ostalog, ostvaruje istinito, blagovremeno, potpuno, nepristrasno i profesionalno informisanje građana i omogućavanje slobodnog formiranja i izražavanja mišljenja slušalaca i gledalaca na teritoriji Srbije, autonomne pokrajine i lokalne samouprave. 

Takođe obavezuje se na poštovanje sloboda, demokratskih vrednosti i institucija i unapređivanje kulture javnog dijaloga, poštovanje privatnosti, dostojanstva, ugleda, časti i drugih osnovnih prava i sloboda, podsticanje pluralizma političkih, verskih i drugih ideja.

Кako bi RTV mogao da realizuje sve navedene aktivnosti, u rešenju se navodi da se  Pokrajinski sekretarijat obavezuje da obezbedi sredstva, koja će nakon podnošenja zahteva RTV biti preneta u dvanaest jednakih rata.

Prema dostavljenom Planu poslovanja RTV-a sa prvom izmenom za 2021. godinu iz januara 2021. godine  projektovan je prihod u iznosu od 2,26 milijarde dinara na ime takse, kao i prihod u iznosu do 900 miliona dinara iz budžeta, piše u Ugovoru o finansiranju.

Izvor: Nova ekonomija