Pravilnik REM-a se mora odnositi i na komercijalne televizije. Neprihvatljivi prenosi stranačkih skupova

Beograd, 19. decembar 2019. godine-

Mogućnost neograničene funkcionerske kampanje, pravila tokom predizborne kampanje samo za RTS i RTV, način političke promocije i problematičan princip jednakosti stranaka, neki su od osnovih nedostataka REM-ovog Nacrta pravilnika na koje su ukazali predstavnici civilnog društva.

Glavna zamerka, koju su naglasili gotovo svi govornici na jučerašnjem okruglom stolu posvećenom Nacrtu pravilnika o načinu izvršavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje, kome su prisustvovali predstavnici civilnog društva, novinari i građani, ticala se toga što se novi Pravilnik, za razliku od prethodnog iz 2015. godine, ne odnosi na komercijalne medije, već obaveze propisuje samo javnim servisima.

Za komercijalne medije REM predviđa neobavezujuću Preporuku da, kada izveštavaju o redovnim aktivnostima funkcionera, povedu računa o novinarskoj etici, profesionalizmu i objektivnosti. 

I pored toga što je ova primedba ponovljena nekoliko puta, na nju članovi Saveta REM-a, slučajno ili namerno, nisu odgovorili.

Bojan Klačar iz CESID-a naglasio je da funkcionerska kampanja, iako opisana u Pravilniku, treba da se uredi još preciznije, u skladu sa međunarodnom praksom i dokumentima.

„Stranke generišu veliki broj pseudodogađaja, koji se reflektuju u medijima, zbog čega imamo neravnopravnost. Druga važna stvar jeste monitoring, jer je neophodno da imamo uvid kako bismo utvrdili da li su svi akteri bili ravnomerno zastupljeni. Mi ćemo predložiti konkretne mere, poput uvođenja tripartitne verifikacije – da se uporedi ono što imate vi, mediji i agencija Nielsen, koja je meritorna za medijsko tržište“, kazao je Klačar.

On je ukazao i na to da će, u skladu sa članom 8, ravnomerno predstavljanje svih izbornih lista za savete nacionalnih manjina praktično biti nemoguće s obzirom na broj lista koji će ići do stotinu, s čim se Goran Petrović, zamenik predsednika Saveta REM-a složio.

Neprihvatljivi prenosi stranačkih skupova

Raša Nedeljkov, programski direktor organizacije CRTA, takođe je ukazao na problematičnu odredbu koja se odnosi samo na javne servise, ali ne i na elektronske medije sa nacionalnom pokrivenošću, te zamerio REM-u da nije prepoznao potrebu da utiče na ograničavanje prisustva javnih funkcionera u informativnim programima tokom kampanje.

CRTA je izradila sopstveni Nacrt pravilnika, koji sadrži i odredbu da se informisanje o redovnim aktivnostima funkcionera, koji su istovremeno kandidati ili istaknuti predstavnici podnosilaca izborne liste, u okviru informativnog programa vrši tekstualno, bez audio i video snimka, u izveštajima ne dužim od dva minuta. 

CRTA je predložila i da se zabrani emitovanje stranačkih mitinga, što REM-ovim Pravilnikom nije definisano.

Za njih, ali i za druge organizacije problematično je opredeljenje REM-a da se ravnomerna zastupljenost kandidata u predizbornom programu zasniva na „principu proporcionalne jednakosti“, jer nije jasno kako će se određivati značaj političkog subjekta.

Članica Saveta REM-a Olivera Zekić objasnila je da će za predizborno vreme biti odlučujuć broj osvojenih mandata na prethodnim izborima. To znači, kako je navela, da ne mogu podjednako vreme da imaju najveća stranka i politički subjekt koji je osnovan neposredno pre izbora. 

Ipak, ona je ocenila da su i Pravilnik i Preporuke tek nacrti, te da su svi predlozi i preporuke dobrodošli, kako bi se došlo do najboljeg rešenja.

Milan Antonijević, direktor Fonda za otvoreno društvo, upitao je članove Saveta zbog čega se novi pravilnik donosi pre izbora članova REM-a, i ukazao na to da postoji potreba da REM brže reaguje kada se emiteri ogreše o zakone ili pravilnike.

Olivera Zekić je odgovorila je da će 27. decembra biti poznata nova tri člana Saveta, ali da nova dva člana neće biti izabrana do kraja godine zbog procedura. Pojasnila je da REM, poštujući Zakon o upravnom postupku, ne može da reaguje i sastavi izveštaj o prekršaju pre roka od osam dana, i da se slaže da rok treba da se skrati. 

Dodala je i da je potrebno doneti novi Zakon o elektronskim medijima, jer je sadašnji „anahron“.

„Gomila stvari je trebalo mnogo ranije da se reši, a sada imamo samo tri meseca do izbora. Ipak, zainteresovani smo da izađemo u susret i da se izmenama zakona taj rok svede na minimum 96 sati“, navela je Olivera Zekić.

Inače, CRTA je predložila da rok za reakciju Agencije za borbu protiv korupcije 

bude pet dana, što je i prihvaćeno u nedavno usvojenim izmenama zakona o toj agenciji, kao i u izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. 

„Mi smo tražili isti rok i za REM, jer smatramo da je to ogromna prepreka za efikasan rad. Trend je da REM sve ređe reaguje, a imamo sve više slučajeva za koje sumnjamo da su kršenje zakona“, istakao je Raša Nedeljkov.

zveštaji obavezni i za komercijalne medije

Za Nemanju Nenadića, programskog direktora Transparentnosti Srbija, jedno od najbitnijih pitanja je praksa prenošenja stranačkih skupova, koju smatra neprihvatljivom, kao i finansiranje izborne kampanje i obezbeđivanje ravnopravnosti u medijima.

„Imamo sugestije da REM treba da prati da li su mediji omogućili predstavljanje svih učesnika u izbornom procesu pod istim finansijskim uslovima. Mislim da je potrebno definisati šta znači ‘ravnopravno’ – da li to znači da sekund treba da bude jednako naplaćen svima, pod istim uslovima, ili da se prema svima primenjuje isti cenovnik. Takođe, cenovnici bi trebalo da se objave javno“, smatra Nenadić.

Olivera Zekić je pak mišljenja da je objavljivanje cenovnika zadiranje u finansijsko poslovanje televizija, te da emiteri taj podatak mogu da proglase poslovnom tajnom.

Goran Petrović je ocenio da ovaj posao treba ipak da radi Agencija za borbu protiv korupcije, i da se takvi predlozi ne regulišu ovim aktima. Upitan o nadzoru nad programima elektronskih medija, Petrović je rekao da je REM tehnički opremljen i da će se monitoring vršiti nedeljno.

I pored niza konstruktivnih predloga, Petrović je, ipak, ocenio da do apsolutnog balansa sigurno neće doći u ovom izbornom ciklusu.

Novinar Vukašin Obradović skrenuo je pažnju članovima Saveta na član 10 Nacrta pravilnika, koji se odnose na obavezu javnog servisa da dostavlja nedeljne izveštaje REM-u o objavljenom predizbornom programu i upitao zašto se taj član ne odnosi i na komercijalne medije. 

Olivera Zekić je odgovorila da je moguće da se ta odredba proširi na sve emitere kojima je REM izdao dozvolu.

Zoran Gavrilović iz BIRODI-ja ukazao je da treba obratiti pažnju i na to što se tokom izbora sprovodi negativna kampanja.

U debati su učestvovale i predstavnice NUNS-a, OEBS-a, RTV-a i građana.

Izvor: Cenzolovka