Sud: RTV pokušao da dezavuiše presudu kojom je Arežina vraćen na mesto direktora programa

Beograd, 20. jun 2018. godine –

„Svojevrsni pokušaj dezavuisanja pravosnažne sudske presude“ – ovako je sudija Osnovnog suda u Novom Sadu Vesna Dušić protumačila nastojanje Radio-televizije Vojvodine da Slobodanu Arežini onemogući da i faktički obavlja funkciju direktora programa RTV-a, kako je naložila pravosnažna presuda.

Arežina je nakon presude Apelacionog suda u Novom Sadu 29. decembra prošle godine nominalno vraćen na funkciju koju je obavljao do smenjivanja 4. maja 2016, a da bi ga tačno mesec dana kasnije Upravni odbor po drugi put razrešio s te funkcije. Zbog toga je Arežina, takođe po drugi put, tužio svoju matičnu kuću.

„Ovakvo postupanje tužene ovaj sud identifikuje kao svojevrsni pokušaj dezavuisanja pravosnažne sudske odluke, i to u delu u kom je tužena obavezana da tužioca reintegriše, tj. vrati na funkciju direktora programa i obezbedi da tužilac istu obavlja kao jedini izvršilac u periodu na koji je imenovan, s obzirom da je isključivo nezakonitim postupanjem tužene to tužiocu onemogućeno“, navodi se u pismenom obrazloženju presude koju je sudija Dušić usmeno saopštila na prvom i jedinom ročištu održanom 28. maja ove godine, a u koju je Cenzolovka imala uvid.

Sud: RTV je postupao nezakonito

Presudom Osnovnog suda poništeno je kao nezakonito rešenje Upravnog odbora RTV-a kojim je Slobodan Arežina krajem januara ove godine razrešen s mesta direktora programa RTV-a, te je naloženo RTV-u da Arežinu (ponovo) vrati na tu funkciju, a u roku od osam dana od pravosnažnosti presude.

Istom presudom poništeno je, takođe kao nezakonito, rešenje generalnog direktora RTV-a Miodraga Koprivice kojim je Arežina proglašen tehnološkim viškom, te aneks ugovora o radu kojim je Arežina, nakon smene, premešten na mesto menadžera razvojnih projekata.

Prošlogodišnjom presudom Osnovnog suda, koju je kasnije i potvrdio Apelacioni sud, smena Arežine proglašena je nezakonitom. Ukazujući na to gde se RTV ogrešio o Arežinu nakon njegovog neuspelog povratka na staru funkciju, sudija Dušić je istakla da je „zakonska posledica poništaja odluka… vraćanje u pređašnje stanje, što podrazumeva pravnu situaciju kao da tih nezakonitih odluka nije ni bilo, s obzirom na to da posledice poništaja deluju unazad (ex tunc)“.

To što je RTV u trenutku vraćanja Arežine na funkciju direktora programa na tom mestu već imao Sonju Kokotović Zečević stvorilo je pravno i, za funkcionisanje RTV-a, faktički neodrživu situaciju za koju je, proizlazi iz nedavne presude, jedino bio odgovoran pokrajinski javni servis. Sonja Kokotović Zečević je na osnovu javnog konkursa imenovana za direktorku programa krajem maja prošle godine – istog, inače, dana kada je Osnovni sud dostavio strankama u postupku pismeno obrazloženje presude.

„Vraćanje u pređašnje stanje“, stoji u presudi sudije Dušić, „u konkretnom slučaju znači i uklanjanje svih posledica koje su nezakonite odluke tužene proizvele. Jedna od tih posledica svakako je imenovanje novog direktora programa, jer da nije bilo nezakonitog razrešenja tužioca sa funkcije direktora programa ne bi bilo ni potrebe za raspisivanjem javnog konkursa za imenovanje novog direktora programa, pa samim tim ni imenovanja direktora programa Sonje Kokotović Zečević, posebno ako se ima u vidu da je odmah nakon razrešenja tužioca imenovan vršilac dužnosti direktora programa (Slavica Subotić Braun – prim. a.).“

Sudija Dušić, kao pravno neprihvatljive, odbacuje navode RTV-a da je ta kuća po zakonu morala da ima direktora programa, da nije postojao osnov za razrešenje Sonje Kokotović Zečević jer Arežina nije osporavao ni javni konkurs, ni rešenje Upravnog odbora o imenovanju direktorke programa, pa da otuda RTV, nakon vraćanja na staro mesto, nije mogao da razreši Sonju Kokotović Zečević.

„Pri tome, nužno se konstatuje i da tužena nije osporila činjenicu da je godinu dana ove poslove, obavljala kao vršilac dužnosti direktora programa PJ Program, Slavica Subotić Braun. Pri navedenom, ovaj sud ističe da tužilac nije ni morao, a ni mogao da osporava raspisani konkurs, niti rešenje UO i imenovanju Sonje Kokotović Zečević na funkciju direktora programa, jer nije bio učesnik istog, te samim tim ni aktivno legitimisan za osporavanje istog konkursa, kao ni tog rešenja“, navodi se u presudi.

RTV: Neuspeli pokušaji kreativnih tumačenja presuda

Presuda se bavi i Pravilnikom o kriterijumima koji se primenjuju prilikom utvrđivanja viška zaposlenih u RTV-u. Taj interni akt doneo je zamenik generalnog direktora RTV-a Jožef Klem 29. decembra – istog dana kada je isticao rok od osam dana za postupanje po pravosnažnoj presudi kojom je Arežina vraćen na mesto direktora programa.

Na osnovu kriterijuma iz tog pravilnika, generalni direktor Miodrag Koprivica utvrdio je nešto kasnije da Sonja Kokotović Zečević zavređuje da ostane na tom mestu, dok je Arežina fasovao rešenje o utvrđivanju viška zaposlenih. Nakon druge po redu smene, Arežini je ponuđeno da kroz aneks ugovora o radu, po drugi put zauzme poziciju menadžera razvojnih projekata.

Sudija Dušić, međutim, u svojoj presudi smatra da nije bilo pravnog uporišta za primenu Pravilnika o kriterijumima koji se primenjuju prilikom utvrđivanja viška zaposlenih u RTV-u.

„Iako tokom postupka nije bilo sporno da su i tužilac i Sonja Kokotović Zečević zaposleni kod tužene na neodređeno vreme, isti zbog specifičnog radno-pravnog status nakon imenovanja na funkciju direktora programa, na te poslove su premešteni da bi ih obavljali na određeno vreme, odnosno u mandatnom periodu, te nikako nisu mogli biti predmet utvrđivanja viška zaposlenih, a primenom kriterijuma i postupka koji je tužena propisala navedenim pravilnikom.“

„Iz navedenog“, stoji dalje u presudi, „nedvosmisleno proizlazi da nije nastupio ni pravni osnov propisan čl. 179 st. 5 tač. 1 Zakona o radu za otkaz ugovora o radu, pa samim tim ni osnov za razrešenje tužioca sa funkcije direktora programa PJ Program, a od strane Upravnog odbora, po predlogu generalnog direktora tužene. Stoga je, kao nezakonito, poništeno rešenje generalnog direktora tužene o utvrđivanju viška zaposlenih, rešenje UO tužene o razrešenju tužioca direktora programa, kao i osporeni Aneks 1 Ugovora o radu pod izmenjenim uslovima, kojim je tužilac premešten na poslove menadžera razvojnih projekata u organizacionoj celini Kabinet generalnog direktora.“

Pismeno obrazloženje presude dostavljeno je strankama u postupku prekjuče, od kada i teče rok od 15 dana za podnošenje žalbe Apelacionom sudu u Novom Sadu. Cenzolovka nije uspela da kontaktira ni sa generalnim direktorom RTV-a Miodragom Koprivicom, ni sa advokatom RTV-a dr Sinišom Novkovićem za izjavu o tome da li će se RTV žaliti na presudu Osnovnog suda u Novom Sadu.

Izvor: Cenzolovka