Izveštaj o uključivanju OCD u pregovore za poglavlje 23

Beograd, maj 2015. godine – Pravni okvir u Srbiji posvećen ovom pitanju proizlazi iz Ustavom Republike
Srbije garantovanog prava građana na učestvovanje u upravljanju javnim poslovima (čl. 53 Ustava), kao ljudskog prava aktivnog statusa. Ovo pravo uobičajeno podrazumeva referendum, narodnu inicijativu, pravo na peticiju i javnu kritiku ali i pravo građana da budu informisani i konsultovani o radu organa vlasti i da kontrolišu njihov rad. Pojedini aspekti ovog pitanja obrađeni su u Zakonu o državnoj upravi, Zakonu o lokalnoj samoupravi, Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi, Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Poslovniku Vlade, Poslovniku Narodne skupštine i drugim propisima. U cilju unutrašnjih reformi i harmonizacije s pravnim tekovinama EU, tokom poslednje decenije u Republici Srbiji učinjeni su brojni koraci u pravcu uspostavljanja pravnog i institucionalnog okvira za učešće građana i organizacija civilnog društva u procesima izrade propisa i strateških dokumenata.

Izveštaj možete pogledati OVDE