Poverenik: AOFI da dostavi podatke o ugovorima sa Pinkom

Beograd, 06.mart 2018 godine-

Poverenik za informacije od javnog značaja doneo je rešenje kojim Agenciju za osiguranje i finansirnje izvoza (AOFI) obavezuje da redakciji CINS-a dostavi kopije ugovora zaključenih sa firmom Pink international company

Agencija za osiguranje i finansirnje izvoza (AOFI) mora da novinarima Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) dostavi kopije svih ugovora koje je ova državna Agencija zaključila sa firmom Željka Mitrovića – Pink international company, navodi se u rešenju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

AOFI ima rok od pet dana u odnosu na prijem Poverenikovog rešenja. Protiv ove odluke nije moguća žalba već se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu u Beogradu u roku od 30 dana.

Poverenik je rešenje doneo nakon žalbe koju je CINS uputio u decembru 2017, zbog odbijanja AOFI-ja da pomenute ugovore učini javnim. Novinari CINS-a su u više navrata pisali o pomoći koju firma Željka Mitrovića dobija od AOFI-ja – i koja od 2014. godine iznosi gotovo 10,5 miliona evra.

Iz AOFI-ja su u odgovoru na CINS-ov zahtev za pristup informacijama naveli da tražene informacije i dokumentacija predstavljaju poslovnu tajnu Agencije, pozivajući se na Zakon o privrednim društvima koji članom 72. stav 1 predviđa da su “lica zaposlena u društvu dužna da čuvaju poslovnu tajnu”.

 

Vlada ignoriše Poverenika skoro 2 godine

CINS od decembra 2015. pokušava da putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja dobije dokumentaciju AOFI-ja u vezi sa Pinkom, kao i informacije o njihovim drugim klijentima. AOFI je odbio da odgovori uz obrazloženje da se u delu koji se odnosi na Pinkradi o poslovnoj tajni.

Uprkos tome što je Poverenik Rodoljub Šabićdoneo rešenje kojim je AOFI-ju naredio da dostavi traženu dokumentaciju, ova agencija je to odbila da učini. Poverenik im je izrekao i dve novčane kazne od ukupno 200 hiljada dinara.

Poverenik je još u maju 2016. zatražio od Vlade Srbije da obezbedi objavu podataka o ugovorima koje je AOFI sklapala sa kompanijom Pink. Vlada do danas nije postupila po ovom zahtevu, pa su uslovi pod kojima se pomoć odobrava i imena klijenata AOFI-ja i dalje skriveni od očiju javnosti.

Pored toga, AOFI je u izjašnjenju Povereniku dodao da se u konkretnom slučaju radi o podatku koji može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim saopštenjem mogla ostvariti ekonomsku korist, kao i da ne postoji interes javnosti da se ove informacije učine javnom jer AOFI nije korisnik budžetskih sredstava.

AOFI je u odgovoru Povereniku naveo da smatra da postoje okolnosti koje ukazuju na zloupotrebu prava na pristup informacijama od javnog značaja i predložio da se žalba odbije kao neosnovana.

Uprkos ovim argumentima, Poverenik je zaključio da AOFI nije postupio u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja s obzirom da su navedeni razlozi neosnovani.

Konstatovano je da je osnivački kapital Agencije obezbedila Republika Srbija, koja je i jedini akcionar ovog društva, da država ima svoje predstavnike u Skupštini, koja je kao najviši organ odlučivanja, nadležna da odlučuje o poslovnoj politici Agencije, planu razvoja, programu rada, o upotrebi i raspoređivanju dobiti i tako dalje.

Imajući ovo u vidu Poverenik je naveo “da su informacije o ugovorima koje je Agencija zaključila u obavljanju svoje delatnosti, nesumnjivo informacije u pogledu kojih postoji pojačan interes javnosti da zna”. U rešenju je takođe istaknuto da bi se dostavljanjem ugovora omogućilo javnosti da ostvari uvod u zakonitost rada Agencije, koja je pod direktnom ingerencijom Vlade, imajući u vidu da je i Savet za borbu protiv korupcije ukazao prolongiranje plaćanja poreskih obaveza Pinka, koje su jedan od uslova za dobijanje kredita od AOFI-ja.

Izvor: CINS