Izveštaj o skriningu za Srbiju – Poglavlje 23

Beograd, decembar 2013. godine – U skladu sa članom 2. Ugovora o Evropskoj uniji, Unija se zasniva na načelima ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava. Ova načela zajednička su za države članice i države kandidati treba da ih poštuju. Član 3. stav 2. Ugovora o Evropskoj uniji i član 67. stav 1. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije uspostavljaju oblast slobode, bezbednosti i pravde. Politike EU u oblasti pravosuđa i osnovnih prava imaju za cilj da održe i dalje razviju Uniju u oblasti slobode, bezbednosti i pravde. Načelo vladavine prava i pravo na pravično suđenje, kako je navedeno u članu 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLjP) i članu 47. Povelje o osnovnim pravima Evropske unije, propisuju da pravosuđe mora biti nezavisno i nepristrasno. To zahteva ozbiljnu posvećenost eliminisanju spoljnih uticaja na pravosuđe, nameni odgovarajućih finansijskih sredstava i obuci. Moraju se uspostaviti zakonske garancije za pravično suđenje. Isto tako, države članice se moraju efikasno boriti protiv korupcije jer ona predstavlja
pretnju stabilnosti demokratskih institucija i vladavini prava.

Ceo Izveštaj možete pogledati OVDE.